تجلیل از اعضاء کمیته تبلیغ جمعیت بانوان فرهیخته استان

تجلیل از اعضاء کمیته تبلیغ جمعیت بانوان فرهیخته استان
جلسه ا ی درمحل اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان برگزار گردید که دراین نشست از 25نفربانوان فعال وفرهیخته ای که در ما ه مبارک رمضان دارای فعالیت تبلیغی بوده اند تجلیل بعمل آمد

نویسنده مطلب/مقاله : قاسمی


درج کننده مطلب/مقاله : قاسمی