برگزاری اولین نشست شورای استانی جمعیت بانوان فرهیخته استان

به گزارش روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان لرستان،دراین جسه حجت الاسلام والمسلمین مهدوی بیان کردند که بانوان نقش بسیار مهم وتاثیرگزاری درعرصه فرهنگی استان دارند وبایستی حمایت های لازم از جمعیت بانوان فعال درعرصه فرهنگ دینی انجام پذیرد.

وي افزود:جمعیت بانوان به عنوان یک تشکل مردمی می تواند از تمام ظرفیتهای بومی استان درحوزه بانوان استفاده نمایند وطرحهای مفید وسازنده ای رادرراستای پیشبرد اهداف جمعیت ارائه نمایند .

در ادامه همچنین رئییس جمعیت بانوان استان سرکار خانم قاضی گزارش جامعی درزمینه فعالیتهای  کارگروهای جمعیت بانوان فرهیخته استان درجلسه ارائه نمودند

در پايان هریک از حاضرین به ارائه نظرات وپیشنهاداتی دراین خصوص پرداختند .