آیات برگزیده

آیات برگزیده
بگو پناه مى ‏برم به پروردگار سپيده دم، از شر آنچه آفريده. (سوره فلق، آیات 1 و 2)
پس به ستايش پروردگارت نيايشگر باش و از او آمرزش خواه كه وى همواره توبه‏ پذير است. (سوره نصر، آیه 3)
بگو اوست ‏خداى يگانه. (سوره اخلاص، آیه 1)
ما تو را [چشمه] كوثر داديم. پس براى پروردگارت نماز گزار و قربانى كن. (سوره کوثر، آیات 1 و 2)
پس واى بر نمازگزارانى كه از نمازشان غافلند. (سوره ماعون، آیات 4 و 5)
واى بر هر بدگوى عيبجويى. (سوره همزه، آیه 1)
سوگند به عصر [غلبه حق بر باطل] كه واقعا انسان دستخوش زيان است. مگر كسانى كه گرويده و كارهاى شايسته كرده و همديگر را به حق سفارش و به شكيبايى توصيه كرده ‏اند. (سوره عصر، آیات 1 الی 3)
در همان روز است كه از نعمت [روى زمين] پرسيده خواهيد شد. (سوره تکاثر، آیه 8)
اما هر كه سنجيده‏ هايش سنگين برآيد. پس وى در زندگى خوشى خواهد بود. (سوره قارعه، آیات 6 و 7)
انسان نسبت به پروردگارش سخت ناسپاس است. (سوره عادیات، آیه 6)
پس هر كه هم وزن ذره ‏اى نيكى كند [نتيجه] آن را خواهد ديد. و هر كه هم وزن ذره اى بدى كند [نتيجه] آن را خواهد ديد‏. (سوره زلزال، آیات 7 و 8)
نماز برپا دارند و زكات بدهند و دين [ثابت و] پايدار همين است‏. (سوره بینه، آیه 5)
ما [قرآن را] در شب قدر نازل كرديم‏. (سوره قدر، آیه 1)
بخوان به نام پروردگارت كه آفريد‏. (سوره علق، آیه 1)
آيا خدا نيكوترين داوران نيست‏. (سوره تین، آیه 8)
پس [بدان كه] با دشوارى آسانى است‏. (سوره شرح، آیه 5)
و از نعمت پروردگار خويش [با مردم] سخن گوى‏. (سوره ضحی، آیه 11)
و در حقيقت دنيا و آخرت از آن ماست. پس شما را به آتشى كه زبانه مى ‏كشد هشدار دادم‏. (سوره لیل، آیات 13 و 14)
كه هر كس آن را پاك گردانيد (نفس) قطعا رستگار شد‏. (سوره شمس، آیه 9)

كسانى باشد كه گرويده و يكديگر را به شكيبايى و مهربانى سفارش كرده ‏اند. اينانند خجستگان‏. (سوره بلد، آیات 17 و 18)