خانه / دین و اندیشه / حجاب و عفاف / حجاب-حجاب-حجاب

حجاب-حجاب-حجاب

 

مقدمه
در  قرآن مجید بیش از  ده آیه در  مورد  حجاب  و حرمت  نگاه به نا محرم وجود دارد .
یکی از این آیات ، آیه  ۵۹ سوره احزاب است (یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المومنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یوذین و کان الله غفورا رحیما)  ای پیامبر : زنان و دخترانت و نیز به زنان مومنین بگو   خود را بپوشانند تا شناخته نشوند و مورد قرار نگیرند . و خداوند بخشنده و مهربان است. جلاب  به  معنای   یک پوشش  سراسری  است؛یعنی زن باید همه اندامش پوشیده باشد تا همچون گلی ظریف از دسترس هوسرانان  مصون و محفوظ باشد.
در سوره نور آیه  ۳۱ نیز  مفصلا در  مورد حجاب  و حرمت نگاه به  نامحرمان سخن به میان  آمده است.
مفهوم و ابعاد حجاب  در  قرآن
حجاب  در  لغت به  معنای   مانع، پرده و پوشش آمده است . استعمال این کلمه ، بیش تر  به معنی پرده  است.  این کلمه از  آن جهت مفهوم پوشش می دهد  که پرده ،وسیله پوشش است ، ولی هر پوششی  حجاب  نامیده می شود که  از  طریق پشت پرده واقع شدن صورت می گیرد .
حجاب ، به معنای  پوشش اسلامی  بانوان ، دارای  دو بعد  ایجابی  و سلبی  است . بعد ایجابی  آن ، وجوب   پوشش   بدن  و   بعد  سلبی  آن  ،  حرام   بودن  خودنمایی    به  نا محرم  است ؛ و این
دو بعد باید در  کنار یکدیگر باشد تا   حجاب  اسلامی   محقق شود ؛ گاهی  ممکن است بعد اول باشد ، ولی  بعد دوم نباشد ، در این صورت  نمی توان گفت که حجاب  اسلامی  محقق شده است .
اگر به معنای  عام ، هر  نوع  پوشش  و مانع از  وصول به گناه  را حجاب بنامیم ، حجاب  می تواند انواع و اقسام متفاوتی  داشته باشد.  یک نوع آن حجاب  ذهنی  ، فکری  و روحی  است  ؛ مثلا اعتقاد به معارف اسلامی  ، مانند توحید و نبوت  ، از  مصادیق  حجاب  ذهنی  ، فکری و روحی  صحیح  است   که می تواند  از  لغزشها و گناههای  روحی و فکری  ، مثل  کفر  و شرک  جلوگیری  نماید.
علاوه بر این ، در قرآن  از انواع دیگر  حجاب  که در رفتار  خارجی  انسان تجلی  می کند  نام برده شده است  .مثل حجاب و پوشش در نگاه  که مردان  و زنان در مواجهه با نامحرم به آن توصیه شده اند .
هدف و فلسفه حجاب
هدف اصلی  تشریح  احکام در اسلام ، قرب  به خداوند است که  به وسیله  ی تزکیه ی نفس  وتقوا به دست می آید:
ان اکرمکم عندالله اتقاکم( حجرات ؛ ۱۳) بزرگوار  و با افتخار ترین شما نزد خدا با تقوا ترین شماست.
هو الذی  بعث  فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم  آیاتهو یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه وان کانو من قبل لفی ضلال مبین؛
اوست خدایی که میان عر ب امی  ( قومی  که خواندن و نوشتن هم نمی دانستند ) پیغمبری بزرگوار از همان قوم برانگیخت ، تا برآنان وحی  خداوند را تلاوت کند و آنها را ( از  لوث  جهل و اخلاق زشت ) پاک سازد و و کتابسماوی و حکمت الهی  بیاموزد؛ با آنکه پیش از  این ، همه در ورطه ی جهالت و گمراهی بودند-=.
از قرآن  کریم استفاده می شود که هدف از  تشریع  حکم الهی  ، وجوب  حجاب  اسلامی  ، دست یابی  به  تزکیه  ی نفس ، طهارت ، عفت و پاکدامنی است . آیاتی  هم چون:
قل للمومنین یغضو امن ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ؛ ای رسول ما مردان مومن را بگو تا چشم ها از نگاه ناروا بپوشند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند ، که این بر پاکیزگی جسم و جان ایشان اصلح است.
حجاب  چشم
قل للمومنین یغضوا من ابصارهم ( نور؛۳۰) ای رسول ما به مردان مومن بگو تا چشم ها را از  نگاه ناروا بپوشند .
قل للمومنات یغضضن من ابصارهن ( نور؛۳۱) ای رسول به زنان بگو چشم  ها را از نگاه ناروا بپوشانند.
حجاب  در گفتار
نوع دیر حجاب  و پوشش قرآی ، حجاب  گفتاری  زنان در مقابل نامحرم است:
فلاتخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض (احزاب ؛۳۲) پس زنان نازک  ونرم  با مردان سخن نگویید؛ مبادا آن که دلش بیمار ( هوا و هوس ) است به طمع  افند .
حجاب  رفتاری
نوع دیگر  حجاب و پوشش قرآنی  ، حجاب  رفتاری  در مقابل  نامحرم است . به زنان دستور داده شده است  به گونه ای راه نروند که با نشان دادن زینت های  خودباعث جلب  توجه نامحرم شوند .
و لاتضربن بارجلهن لیعلم  ما یخفین من زینتهن (نور ؛۳۱) و آن طور پای به زمین  نزنند  که  خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود .
از مجموعه مباحث طرح شده  به روشنی  استفاده می شود  که مردم از  حجاب  اسلامی  ،  پوشش و حریم  قایل  شدن در معاشرت زنان با مردان نا محرم در انحای مختلف رفتار  ، مثلا نحوه پوشش  ، نگاه ، حرف زدن و راه رفتن است .
بنابراین ، حجاب و پوشش زن نیز به منزله یک  حجاب و مانع در  مقابل افراد نامحرم است که قصد نفوذ و تصرف در حریم ناموس دیگران را دارند . همین مفهوم  منع و امتناع در ریشه لغوی  فرد نیز وجود دارد ؛
حجاب و عفت دو واژه (حجاب ) و (عفت) در اصل معنای منع و امتناع مشترک اند . تفاوتی که  بین منع و بازداری  حجاب و عفت است ، تفاوت بین ظاهر و باطن است ؛ یعنی  منع  و بازداری  در حجاب  مربوط  به  ظاهر  است  ولی  با توجه  به اینکه تاثیر  ظاهر بر باطن  و تاثیر  باطن بر ظاهر  یکی از  واژه های  عمومی  انسان است ، بنابراین بین حجاب و پوشش ظاهری  و عفت و بازداری  باطنی  است  ، تاثیر و تاثر  متقابل است  ؛ بدین ترتیب  که هر چه حجاب و پوشش ظاهری  بیشتر و بهتر باشد ، این نوع حجاب  در تقویت و پرورش  روحیه  باطنی  و درونی  عفت ف  تاثیر بیشتری  دارد ، وبالعکس هر چه عفت  درونی  باطنی  بیشتر باشد باعث  حجاب و پوشش ظاهری  بیشتر  و بهتر در  مواجهه با نامحرم می گردد.
حجاب  زنان سالمند
قرآن مجید به شکل ظریفی  به این تاثیر  و تاثر  اشاره فرموده است : نخشت به زنان سالمند اجازه می دهد  که  بدون قصد تبرج و خدنمایی  ، لباس  های روی  خود ، مثلا چادر را در مقابل نامحرم  بردارند ، ولی در نهایت می گوید  : اگر عفت و بورزند یعنی  حت لباسهایی مثل چادر را برندارند ، بهتر است .
والقواعد من النساء اللاتیلایرجون نکاحا فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن غیر  متبرجات بزینه و ان یستعفن خیر لهن و الله  سمیع علیم ( نور ؛ ۶۰).
علاوه بر رابطه قبل ، بین پوشش ظاهری  و عفت باطنی  ، رابطه  علامت  و صاحب  علامت نیز هست ؛ به این معنا که مقدار  حجاب  ظاهری  ، نشانه ای  از  مرحله ی  خاص  از  عفت باطنی  صاحب  حجاب  است . البته این مطلب  به این معنا نیست که هر زنی  که حجاب و پوشش  ظاهری  داشت ، لزوما از همه مراتب  عفت  و پاکدامنی  نیز  بر خوردار  است .
آیا حجاب  مانع از  همه بزهکاری  های اجتماعی  است ؟
با توجه  به همین نکته ، پاسخ  این اشکال  و شبیه  افرادی  که  برای ناکارآمد جلوه دادن حجاب و پوشش ظاهری  ، تخلفات بعضی  از زنان با حجاب   رابهانه قرار می دهند  آشکار  می گردد؛ زیر ا مشکل اینگونه از  زنا ن،  ضعف  در حجاب  باطنی و فقدان ایمان و اعتقاد قوی  به آثار مثبت حجاب  و پوشش ظاهری  است و قبلا   گذشت که حجاب  اسلامی   ابعادی  گسترده دارد و یکی  از  مهم ترین  و اساسی  ترین ابعاد آن ، حجاب درونی و باطنی  و ذهنی  است  که فرد را  مواجه با گناه و فساد ، از  عقاید و ایمان راسخ درونی  بر خوردار می کند ؛ و اساسا این حجاب  ذهنی و عقیدتی  ، به منزله ی   سنگ بنای  دیگر  حجاب  ها  ، از جمله حجاب و پوشش  ظاهری  است ؛ زیرا افکار و عقاید انسان ، شکل دهنده رفتار   های  اوست . البته ، همان گونه که حجاب و پوشش ظاهری  ، لزوما به معنای  بر خورداری  از همه  یمراتب  عفاف نیست  ، عفاف بدون رعایت  پوشش ظاهری  نیز قابل تصور نیست .  نمی توان زن یا مردی  را  که عریان یا نیمه عریان  در انظار عمومی  ظاهر  میشود . عفیف دانست ؛ زیرا گفتیم  که پوشش  ظاهری  یکی از  علامت ها و نشانه های   عفاف است ، و بین مقدار  عفاف و حجاب  ، رابطه  تاثیر  وتاثر  متقابل وجود دارند بعضی نیز رابطه حجاب و عفاف را  از  نوع  رابطه  ی ریشه و میوه دانسته اند ، با این تعبیر  که حجاب  میوه عفاف و عفاف ، ریشه حجاب  است  برخی  افراد ممکن است حجاب ظاهری داشته باشند ولی عفاف و طهارت باطنی  را در خویش ایجاد نکرده باشند . این حجاب  تنها پوسته و ظاهری  است از سوی  دیگر  افرادی  ادعای عفاف کرده  و با تعابیری  مثلا  ” من قلب پاک دارم  ، خدا با قلبها کار دارد” خود را سرگرم می کنند ؛ چنین انسانهایی باید در  قاموس اندیشه خود این نکته ی اساسی  را  بنگارند که  درون پاک بیرونی  پاک می پروراند  و هرگز قلب پاک موجب  بارور شدن میوه ی ناپاک بی حجابی   نخواهد شد .
حجاب  نزد فاطمه زهرا (س)
چند روایت  درباره اهمیت حجاب  از نظر فاطمه زهرا   علیه السلام:
حضرت موسی بن جعفر  علیه السلام از پداران گرامیش  از حضرت امیر المومنین علی  علیه السلام نقل فرمود که  :
روزی شخص  نابینایی  اجازه  ورود خواست. فاطمه علیه السلام برخواست  و چادر به سر کرد .
رسول خدا فرمود : ( چرا از او روی  می گیری  ، او که تورا نمی بیند ؟)
فاطمه   عرض کرد ( او مرا نمی بیند ، اما من که او را می بینم  و او اگر چه مرا نمی بیند ولی بوی  مرا که حس  می کند .)
رسول خدا فرمود : ” شهادت می دهم که پاره  تن منی  ”
روزی  رسول خدا  از اصحاب  خود پرسید : نزدیک ترین  حالت زن به پروردگارش  کدام است ؟ ” اصحاب  نتوانستند جواب  بدهند . این  سوال به گوش  فاطمه علیه السلا م رسید  فاطمه فرمود : نزدیکترین  حالت زن به پروردگارش  وقتی  است که  در خانه اش  بنشیند و خود را  در  کوچه و بازار ، جلوی  چشم نامحرمان قرار ندهد ”
وقتی رسول خدا این سخن را شنید ، فرمود : فاطمه پاره  تن من است.
امیرالمومنین علیه السلام می فرماید : روزی  رسول خدا از  ما پرسید : “بهترین کار برای زن چیست ؟”
فاطمه  علیه السلام  پاسخ  داد:  بهترین کار برای  زنان این است که مردان  را نبینند و مردان نیز آنان را نبینند ”
رسول خدا فرموذد : فاطمه پاره تن من است .
رسول خدا پس  از  ازدواج فاطمه علیه السلام  کارها را  بین او و علی  (ع)  تقسیم کرد و فرمود کارهای  منزل با فاطمه و کارهای  خارج  از  منزل  با علی  علیه السلام  .
فاطمه علیه السلام می فرماید ” هیچ کس  نمی داند من چقدر  خوشحال شدم  گه رسول خدا  مرا از ظاهر شدن در پیش چشم مردان معاف کرد .
فاطمه زهرا  سلام الله علیا به اسماء فرمود : چه بد است  این تخته هایی که  بدن مرده  را برای تشییع جنازه روی  آن گذارند! زیرا  وقتی زنی را روی  آن قرار می دهند و پارچه ای بر بدنش  می کشند حجم بدن او معلوم است .
اسماء گفت : من که در حبشه بودم می دیدم  که مردم آنجا  تابوتی  از چوب  درست می کردند و مرده  را داخل آن می گذاشتند .
سپس اسماء با چوب  خرما تابوتی  لبه دار درست کرد و به فاطمه نشان داد .
حضرت  فاطمه بسیار خوشحال شد و فرمود : خیلی خوب است وقتی  مرده را داخل آن قرار دهند و پارچه ای  را روی  آن بکشند دیگر  معلوم نمی شود مرده مرد است یا زن .
و فرمود : پس از مرگم ؛ مرا در همین تابوت بگذارید .
احکام حجاب
حجاب یکی از احکام ضروری  اسلام به شمار می  آید . حضرت علی  علیه السلام  می فرماید : پوشیدگی زن  به حالش  بهتر است  و زیبایش را  پایدار تر می سازد .
و پوشش  برای  زن دو هدف و فلسفه اساسی دارد :
۱- مصنویت  زن در برابر  طمع ورزی  های  هوس بازان
۲- پیشگیری  از تحریکات شهوانی  و تامین سلامت بهداشت  جامعه در زمینه حجاب و پوشش توجه  به چند نکته  بایسته است .
یکم : زن باید بدن و زیور آلات  و آرایش  خود و هر آنچه را نزد عرف و زینت محسوب  می شود  در برابر  مرد نامحرم بپوشاند و تنها دست و صوورت از آن اتشنا شده است .
دوم: هر چند دین اسلام نسبت به نوع و رنگ و حتی دخت لباس  تاکید چندانی  ندارد  و تنها به اصل کوشش  اعم از  چادر  ، مانتو  و مانند آن تکیه کرده است  ولی  روشن است که لباس   نباید متحرک  نازک ، و بدن نما و باعث  جلب  توجه گردد از این رو چادر  برترین پوشش به شمار می  آید
از مواردی  که مشکی بودن  آن مکروه نیست : بلکه نشانه و قار و متانت  است .چادر و عبا می باشد  که در روایات به آن اشاره  شده است .
سوم : پرهیز  از نرمش  در سخن که  باعث  طمع نا محرم شود و متانت  در راه رفتن و استفاده نکردن  از  کفشهایی که باعث  توجه نا محرم  می گردد بخشی  از  حجاب   را  تشکیل می دهد .
چهارم  : گرچه پوشش کامل  برای  مرد واجب  نیست   ولی نگاه  زن به بدن مرد  حرام است  همانگونه که پوشش صورت و دستها تا مچ  بر زن واجب نیست ولی نگاه مرد از روی  شهوت حرام است
حکم مانتو
پرسش : پوشیدن  مانتوهایی که برجستگی های بدن  (مانند سینه و پشت ) را نمایان می سازد  چگونه است ؟
همه مراجع  اگر باعث  تهبیج شهوت  باشد  جایز نیست .
حجاب در برابر کودکان
پرسش : آیابر زن لازم است  که خود را  در مقابل بچه  نابالغ بپوشاند ؟
همه مراجع (به جزءبهجت  تبریزی و مکارم ) اگر  خوب و بد را می فهمد و احتمال می دهد که نگاهش به بدن  زن  موجب  تحریک   شهوتش  شود بنابر احتیاط  واجب  باید بدن و موی  خود را از او بپوشاند .
بهجت : اگر خوب و بد را  می فهمد بنابر احتیاط  واجب  باید بدن و موی  خود را  از  او بپوشاند .
تبریزی  و مکارم : خیر لازم نیست  ولی بهتر  است بدن  و موی  خود را  از  پسری  که  خوب و بد را  می فهمد بپوشاند .
پوشش زیر چادر  :
پرسش : آیا پوشاندن  زیر چانه و کف روی  پا  در مقابل نا محرم واجب  است .
همه  مراجع ( به جزء تبریزی  و مکارم ) آری  ، باید آنها را  از نا محرم بپوشاند.
مکارم  : پوشاندن زیر چانه واجب  است  ولی پوشاندن کف و روی پا تا مچ  بنابر احتیاط  واجب نیست .
پوشش صورت
پرسش: زنی که می داند به  جهت  چهره  زیبایی  که دارد مردان نامحرم  به او نگاه  می کنند  چه وظیفه ای دارد ؟
آیا پوشاندن آن واجب است ؟
امام ،سیستانی  فاضل ،  مکارم ،نوری  : اگر  باعث  مفسده نشود پوشاندن چهره  بر او واجب نیست  ولی  مردم  وظیفه دارند به او نگاه نکنند .
بهجت ، تبریزی  ، وحید :اگر باعث  جلب  توجه مردان نا محرم  شود  بنابر احتیاط  واجب  باید چهره خود را  بپوشاند  .
صافی  : باید چهره  خود را  در برابر  نا محرم  بپوشاند .
ادکلن  زنانه
پرسش  : آیابرای زنان جایز است  که عطر بزنند و از منزل خارج  شوند ؟
امام ،بهجت ، صافی  ، خامنه ای  ، فاضل ، وحید : باید از دید نا محرم  پوشانده شود
مکارم ، و نوری  : پوشاندن زیور آلات پنهانی  ( مانند دستبند ، النگو و گردنبند ) از دید نا محرم واجب  است  ولی  پوشاندن  حلقه ازدواج  و انگشتر لازم نیست .
سیستانی  :  پوشاندن گردنبند از دید نامحرم واجب  است  ولی  پوشاندن النگو و دستبند  و حلقه ازدواج و انگشتر  واجب نیست .
تبریزی : پوشیدن زیور آلات پنهانی  ( مانند دستبند  النگو و گردن بند ) از دید نا محرم  واجب  است  ولی  پوشاندن انگشتری  که پیش  زنان بزرگ  سال و یا کمی  پایین  تر متعارف  واجب  نیست .
منابع  (رساله  دانشجوی) سید مجتبی  حسینی
ایراد ها و اشکالها
حجاب و منطق
اولین ایرادی  که  بر پوشیدگی  زن می گیرند اینست  که دلیلی  معقولی  ندارد و چیزی  که منطقی  نیست  نباید  از آن  دفاع  کرد می گویند  منشاء حجاب  یا غارتگری  و نا امنی  بوده است که  امروز  وجود ندارد  ویا فکر  رهبانیت  و ترک  لذت  بوده است  که فکر باطل و نادرستی  است  و یا خودخواهی  و سلطه جویی  مرد  بوده  که رذیله ای   است نا هنجار  و باید با آن مبارزه  کرد  ویا اعتقاد به  پلیدی  زن   در ایام   حیض  بوده است  که این هم خرافه  ای  بیش  نیست .
پاسخ  به این  ایراد :حجاب  البته  به مفهوم  اسلامی  آن از جنبه های  مختلف  : روانی  ، خانوادگی  ، اجتماعی  و حتی  جنبه  بالارفتن   ارزش زن  منطق معقول دارد.
حجاب و اصل آزادی
ایراد دیگری  که بر حجاب  گرفته اند نیست  که موجب  سلب  حق  آزادی  که یک  حق  طبیعی بشری  است می گردد و نوعی   توهین به حیثیت  انسانی   زن  به شمار می رود .
می گویند احترام به حیثیت و شرف انسانی   یکی از  موارد اعلامیه  حقوقی  بشر است  و هر انسانی  شریف و آزاد است  مرد باشد یا زن تابع  هر  کشور  و مذهبی باشد  مجبور ساختن زن به اینکه   حجاب  داشته  باشد بی اعتنایی به  حق  آزادی   او و اهانت به حیثیت  انسانی   او است   عزت و کرامت انسانی   و حق آزادی   زن و همچنین  حکم مطابق عقل و شرع  به اینکه هیچ  کس بدون موجب  نباید  اسیر  و زندانی   گردد و ظلم   به هیچ شکل  و به هیچ  صورت وبه هیچ  بهانه ای نباید  واقع شود  ایجاب  می کند  که این امر از میان برود .
پاسخ به این ایرا د: فرق است  بین  زندانی  کردن زن در خانه  و بین موظف  دانستن  او به اینکه   وقتی می خواهد  با مرد بیگانه مواجه شود  پوشیده باشد  در اسلام محبوس کردن و اسیر کردن  زن وجود ندارد  ، حجاب  در اسلام یک وظیفه ای  است بر عهده زن نهاده شده است   که در معاششرت و بر خورد  با مرد باید کیفیت خامی را  در لباس  پوشیدن مراعات کند  این  وظیفه نه   از ناحیه مرد  بر او تحمیل شده   است و نه چیزی  است   که باعث  حیثیت و کرامت او   مناغات داشته باشد و یا تجاوز به حقوق  طبیعی  او که خداوند برای او خلق کرده است محسوب  شود پوشیده شدن زن در همان حدودی که اسلام  تعیین کرده است موجب کرامت و احترام  بیشتر اوست.
رکورد فعالیت ها
سومین  ایرادی  که  بر حجاب   می گیرند  اینست که سبب رکورد و تعطیل فعالیت هایی  است  که  خلقت  در استعداد زن  قرار داده است  زن نیز مانند مرد دارای   ذوق  فمر  و فهم و هوش   و استعداد کار است .  این استعداد را خدا به او داده است  و بیهوده نیست و باید ثمر رسد . اساسا  هر استعداد طبیعی   دلیل  یک حق طبیعی  است  وقتی  در آفرینش به  یک موجود  استعداد و لیاقت کاری داده شد  این به منزله سند و مدرک است که وی حق دارد استعداد خود را  به فعالیت  برساند  منع کردن آن ظلم است جواب  این اشکال آنست  که حجاب  اسلامی  که حدود آن به  زودی  بیان خواهیم کرد  موجب  هدر رفتن نیروی  زن  وضایع  ساختن استعداد های  فطری او نیست .  ایراد مذکور   شکلی  از حجاب  که  در میان  هندها   یا ایرانیان قدیم یا یهودیان   متداول بوده  است  وارد است ولی  حجاب  اسلام  نمی گوید که باید زن را در خانه   محبوس  کرد و جلوی بروز استعداد های  اورا گرفت  . بنای  حجاب  در اسلام اینست  که التذاذات جنسی   باید به محیط  خانوادگی   به همسر مشروع  اختصاص  می یابد  محیط اجتماعی   برای  کار و فعالیت  باشد   به همین دلیل  به زن اجازه نمی دهد  که وقتی  از خانه بیرون رود  موجبات تحریک مردان  را فراهم کند  و به مردم  اجازه نمی دهد  که چشم چرانی  کند  چنین حجابی  نه تنها  نیروی   کار زن را فلج  نمی کند  بلکه موجب  تقویت نیروی  کار اجتماعی  نیز  می باشد .
افزایش  التهابها
یک ایراد دیگر  که بر حجاب  گرفته اند  اینست   که ایجاد حریم میان زن و مرد  بر اشتیاق ها و التهاب ها می افزاید  و طبق اصل  “الانسانحریص  علی  ماصنع  منه “حریص و ولع نسبت به   اعمال جنسی را در  زن و مرد بیشتر می کند  به علاوه  سرکوب  کردن  غرائز  موجب   انواع  اختلالهای  روانی  و بیماری های  روحی  می گردد.
پاسخ این ایراد این است که ناکامی   بالخصوص  ناکامی  جنسی   عوارض  وخیم و ناگواری   دارد ومبارزه  به اقتضاء غراءز  در حدودی  که مورد نیاز طبیعت است غلط  است ولی برداشتن غیور  اجتماعی  مشکل   را حل نمی کند  بلکه بر آن می  افزاید .
منابع ( مسئله حجاب ) مرتضی مطهری
صفحه :۹۶و۹۰و۸۹و۸۸و۸۷و۸۶و۸۵و۸۴
فلسفه حجاب در اسلام چیست؟
جواب  : فلسفه پوشش  در مکتب  اسلامی  چند چیز  است . بعضی از  آنها  جنبه روانی   دارد بعضی  جنبه خانوادگی   و بعضی  دیگر جنبه  های اجتماعی و بعضی  مربوط است به بالا بردن احترام زن و جلوگیری  از ابتذال  در این جا به چند نمونه  از آنها اشاره  شده است :
۱-ارزش و احترام زن مسلمان  درجامعه مساوی  با عفت و حیاست و داشتن پوشش اورا احترام  داشته  از نگاههای ناپاک و آلوده مصون می دارد و مقامی  ارزشمند  و جایگاهی  والا برای  او به ارمغان می آورد .
۲-حضور بانوان در محیط کارو فعالیت , همراه با پوشش مناسب   آنها را از  تعرض  نامحرمان  حفظ  کرده و سبب  می شود  با امنیت   و آرامش  خاطر   به انجام وظایف  بپردازد. در فضایی   که  معاشرت   زن و مرد آزاد باشد  فساد و بی بند و باری  رشد کرده و به ضعف و رکود فعالیت  های  اجتماعی  می انجامد .
۳-امنیت و آرامش  روانی و مصونیت در برابر  طمع ورزی  های هوس  بازان یکی  دیگر از انگیزه های  حجاب  است . در صدر اسلام  بعضی  از  زنان بی بند و بار  بودند و نسبت  به پوشش و حفظ  حجاب   اعتنا نمی کردند  خداوند  حکیم دستور  داد که زنان مومن و پاکدامن حجاب  خود را  رعایت کنند تا بانوان  با عفت  و پاکدامن  از زنان  بد حجاب و آلوده مشخص  گردند . وقتی  زن کاملا  خود را بپوشاند و با پاکدامنی   در جامعه ظاهر  شود  دیگر چشم ها به  طرف او  خیره نخواهد شد  و از خطرات در امان خواهد بود .
قرآن در مورد پوشش کامل زنان می فرماید:
“ذلکادنی ان یعرفن فلا یوذین”
حجاب  خود را به طور  کامل  رعایت کنید  تا به خوبی  شناخته شوید  و کسی  بهانه مزاحمت و اذیت پیدا نکند  اکنون  باید  دید چه عواملی   در رساندن این پیام  و اثر گذاری  آن موثر است :
۱-حدود و میزان پوشش  ، بدون شک هراندازه  بدن زن بیشتر پوشیده باشد  نقش نیرومند تری  در  دورسازی   دیدگان نظاره  گر ایفا می کند . اگر نگاههای  آلوده را هم   چنان  که  در روایت  آمده است  تیرهای  زهر آلود  شیطان  بدانیم ؛ پوشش زن همانند قوسی  است  که تیر  از  آن کمانه  می  کند و منحرف می شود و از  اصابت و نفوذ در  هدف باز  می ماند .  بر عکس  هر اندازه بدن  زن برهنه تر باشد  تیرهای  شیطان را بیشتر  متوجه خود خواهد ساخت  و از  آن آسیب  خواهد دید و از  این رو علما و بزرگان  دین  چادر  را حجاب  برتر  شناخته اند  زیرا با وجود شرایط   دیگر  چاد ر بیشترین پوشش  و مطمئن ترین  مصونیت را فراهم می آورد.
۲-کیفیت پوشش  ضخامت  و حتی  کیفیت  دوخت لباس   خود بخش  مهمی  از  حجاب   را تشکیل می دهد . بدون شک لبا س های  نازک و تنگ و بدن نما  فرودگاه نگاه های   مسموم و موجب  خیره شده چشم های  آلوده  و به فساد کشاننده جامعه است . در مقابل  لباسهای  غیر بدن نما  دیدها را از خود دور  می سازدو سلامت معنوی  نفوس  را تامین می کند .
۳-رنگ پوشش ، تردیدی  نیست   که برخی از رنگ ها  دیدها را خیره می سازد و پارچه ای  دیگر  نگاهها را از  هود دور  می سازد . اکنون سوال می شود  که کدام یک  از  این دو برای  تامین  حجاب   واقعی  و برنفروختن  آتش  شهوت مفید تر است . رنگ سیاه رنگی است که زنان با حجاب  آن را  بر گزیده اند .
۴-شیوه های  رفتاری  ، طرز محبت  و چگونگی  راه رفتن  نیز  بخشی  از  حجاب  به معنای  وسیع  کلمه است . حفظ وقار و متانت   هم همان  نقش را دارد  که  پوشش زن دارد و عدم  رعایت  آن نیز  فرآینده ی  چون برهنگی  را در پی  دارد  از این رو قرآن یکی  از  صفات  خوب  زنان  مومن را احیا و وقار میداند .
سوال :آیا  پوشیدن مانتو و شلواری  که حجم بدن و یا بر جستگی های  آن در مقابل نا محرم پیداست جایز است ؟
جواب: از جهت   حجاب   و ستر  کافی   است ،  ولی چنان چه  پیدا بودن حجم و یا بر جستگی  های  باعث مفسده  باشد باید بپوشاند .
سوال : چرا مقدار پوشش  بدن زنان باید بیشتر  از پوشش بدن مردان باشد ؟
جواب: تحقیقات  علمی در  مورد تفاوت های  جسمی  و روحی   زن و مرد  ثابت کرده است  که   مردان نسبت به محرک های چشمی  حساس تر  از زنان  می باشند .  آن اندازه که مرد از  نگاه کردن  به تن  و اندام زن  تحریک  می شود ، از  مشاهده مرد تحریک نمی شود .
یک حدیث از  امام رضا  علیه السلام
“حرم النظر الی شعور النساء لمافیه من تهییج الزجال”
خداوند نگاه کردن به موهای زنان را احرام کرد ؛ زیرا  نگاه شهوت انگیز  مردان باعث تهییج جنسی  و فساد می شود .
و لذا خداوند  آن ها را  به حجاب  و پوشش  بیشتر  در مواجهه با مردان  نا محرم   دستور داده است . طبق  فتوای   مراجع تقلید ، زنان  باید  در  مقابل   نا محرم   همه  بدن  به استثنای  وجه و کفین را  بپوشانند ولی  این مقدار  پوشش  برای  مردان واجب  نیست .
سوال : من فکر  می کنم هنگامی  که با حجاب   کامل به خیابان میرویم مورد توجه واقع نمی شویم پاسخ شما در  این مورد چیست ؟
جواب  : مورد توجه واقع شدن را  در  ابتدا  باید توضیح داد و تفسیر  کرد  و قتی  کسی  با چادر  و به   هر حال  حجاب  کامل اسلامی  و رفتار  صحیح  در  اجتماع  ظاهر می شود  افرادی  که قصد چشم چرانی و بی بندو باری  دارند  از  او قطع امید می کنند. یعنی  از رفتار  او در  می یابند  که نمی توانند طمعی  در  او داشته باشند   بنابراین  نا امید شده و این حالت  خود را   با سردی  رفتار  ، بی اعتنایی  بیا حترامی و چه بسا حرف های  ناپسند نشان می دهند  و در  عرض  افرادی  که سلامت اجتماع را دوست دارند  و برای  زن شخصیت  واقعی  قایل هستند  هنگامی  که به زنان مومن  و با حجاب   و با شخصیت  می رسند  نسبت  به آنان احترام و تکریم می کنند .
لباس  مطلوب  چگونه است ؟
باید به  سه  موضوع توجه کنیم که عقلا و شرعا  برای  ما مورد قبول است :
۱-باید پوشیدن لباس  شیک و زیبا  همراه  با حجاب شرعی باشد و به  اصطلاح چه دختر و چه پسر نباید  از جذابیت های  خود برای  جلب  توجه   نا محرم  استفاده کنند که این کار  مطمئنا گناه است.
۲-در لباس  پوش  اسراف و زیاده روی   نداشته باشیم ؛ زیرا هر روز یک مد جدید به  بازار  می  آید .
۳-در پوشیدن لباس  شیک زیاده روی  نکنید که موجب  حسرت دیگران  شود .
در آن صورت به جای  اینکه   در دلها جا باز  کنید  نسبت به شما بدبین شده و حسادت می ورزند و از شما فاصله می گیرند .
سوال : آیا حجاب  از  ضروریات اسلام است ؟
جواب  : اصل حجاب   از دیدگاه  علماءو مراجع تقلید و ضروریات است و فکر  آن حکم  فکر  ضروریات را دارد .
سوال : آیا حجاب  فقط  چادر  است ؟ میزان حجاب  کامل چیست ؟
پاسخ : حجاب  فقط  چادر  نیست  البته  چادر  یکی از  کامل ترین   حجاب هاست  واگر  خانمی  درست از  آن استفاده کند  و هم جامعه آرامش بیشتری   پیدا می کند  در مورد حداقل  حجاب   کامل اسلامی   اگر  چند نکته ذیل   رعایت  شود  از  نظر شرعی  صحیح  است.
۱-لباس  پوششی  باشد که  همه بدن به جز گردی  صورت و مچ دست ها را بپوشاند .
۲-لباس  آنقدر نازک نباشد که بدن پیدا شود .
۳-لباس  آنقدر تنگ نباشد که به بدن  بچسبد و حجم آن  را نشان دهد .
در پایان این پاسخ  ذکر دو نکته برای  حجاب  کامل اسلامی   لازم   است : اولا اینکه  رنگ  و فرم  لباس   به نحوی  نباشد که   در  خیابان  جلب  توجه کند : یعنی  ممکن  است که   شما موارد مذکور را  رعایت کنید ، ولی  رنگ  مانتو  و لباس  شما  جلب  توجه   کند و  با فرمی  باشد که  به جای   اینکه  شمارا از  نگاه  های  آلوده  حفظ  کند  همه  نگاهها  را متوجه شما   کند  و مسلم است  که این کار  مورد رضای  خداوند نیست .
ثانیا : این درست است که اگر  گردی  صورت   پوشیده نشود  اشکال ندارد  ولی  نباید همراه   با آرایش  و زیبا کردن چهره باشد  که آن هم به جای  محفوظ  داشتن   شما و آرامش   جامعه   باعث می  شود  که  نگاه های  نا محرمان   به شما جلب  شود  و خدای  ناکرده خشم خداوند را  برای  خود فراهم کنید .
چرا زنها  مواظب  به  حفظ  حجاب  خود هستند ؟
آیا بی  احترامی  به  شخصیت  زنها  نیست ؟
اصو.لا  شخص  عاقل وقتی  یک  شی  گرانقدر   و پر ارزش  مانند جواهر زیبا داشته باشد سعی  می کند آنرا به خوبی  حفظ  کند و آن جواهر  زیبا   را در بهترین جاهها   مخفی  کند و دید  های  مردم پنهان  می کند   تا مبادا  افرادی  به  آن جواهر  زیبا چشم  طمع ورزند .
اسلام نیز  زن را   همچون جواهر  زیبا   پر ارزش و گرانقدر   دانسته  است و برای اینکه کسی  چشم   طمع  به این جواهر  زیبا  ( زن )  نداشته  باشد  و او را حفظ  کند  دستور  به حجاب  داده است   و نه تنها احترامی  به  شخصیت زن   نیست  بلکه   همین زن   را بواسطه   این حجاب  به بالاترین قله  افتخار   و احترام بالا برده  است .
منابع(دختران  چه می پرسند ؟) محمود اکبری
صفحه ۲۷و۲۸و۲۹و۳۰و۳۲و۳۶و۳۸و۳۹و۴۲
“یا ایها النبی  لازواجک  و بنا تک  و نساء المومنین  یونین علیهن من جلا  بیهن ذلک  ادن ان یعرفن”
ترجمه : ای  پیغمبر   به  همسران و دخترانت   و به زنان مومنین بگو که ( روسری ها  )  خویش  را  به خود   نزدیک سازند  این کار برای  اینکه  شناخته  شوند و مورد اذیت   قرار نگیرند  نزدیکتر  است  و خدا آمرزنده و مهربان  است ” آیه  ۵۹-۶۰ سوره  احزاب ” در مورد  حریم   عفاف و حجاب

حجاب  چشم ( سوره  نور ؛ ۳۱ )
و قل المومنات یغضضن من  ابصارهن  و خفضن فروجهن ( نور ؛ ۳۱) ای رسول به زنان  مورخه  بگو  دیدگاه خویش  فروخواه مانند و دامن های  خویش  حفظ  کنند و زیور  خویش   آشکار  نکنند مگر  برای  شوهرانشان  یا پدران  ، یا پدر  شوهر  ، یا پسران  یا پسر  شوهران ، یا  برادران  یا برادر  زادگان  ، یا خواهر  زادگان ، یا زنان  ، یا مملوکانشان یا  مردان ملفیلی  که حاجت به زن ندارند  ، یا کودکانی  که از  راز زنان آگاه نیستند ( یا بر  کامجویی  از  زنان  توانا نیستند ) و پای  به  زمین نکوبند  که زیور  های  مخفی  شان  دانسته  شود . این گروه  مومنان  همگی  به  سوی   خداوند   توبه بریده  باشد که  رستگار  شوند .

درباره بانوی فرهیخته

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

رفتن به بالا